Historia Krakowa w punktach

 1. Ponad 200 tys. lat temu na terenie dzisiejszego Krakowa pojawia się człowiek. Znajduje on tam dogodne warunki do życia – dostępność pożywienia, dużą liczbę jaskiń, surowce naturalne. Pozostałością po dawnych mieszkańcach są obecnie kopiec Krakusa oraz kopiec Wandy.
 2. We wczesnym średniowieczu Kraków pełni już znaczącą rolę jako jeden z większych ośrodków państwa Wiślan, dzięki strategicznej roli wzgórza wawelskiego. Dodatkowo miejsce to stanowi węzeł transportowy.
 3. Od 2 poł. IX w do połowy X w nie ma żadnych szczegółowych informacji o Krakowie, jednak z pewnością musiał się on znaleźć w strefie wpływów czeskich. Po raz pierwszy wspomina się o nim w roku 966, czasy panowania czeskiego są dla Krakowa okresem prawdziwego rozkwitu.
 4. Za czasów panowania Bolesława Chrobrego w Krakowie nastąpiła stabilizacja władzy politycznej, powstaje wtedy biskupstwo oraz rozpoczyna się budowa katedry wawelskiej.
 5. Pierwszy najazd Tatarów na Kraków. Dzieje się to w roku 1241. Skutkiem tego szturmu jest całkowite zniszczenie miasta.
  W XII wieku działa już biblioteka i szkoła katedralna, która w tamtym czasie jest uważana za najlepszą uczelnię w Polsce. Wzgórze Wawelskie staje się centrum miasta, wokół którego skupiają się osady kupieckie i rzemieślnicze. W roku 1257 powstaje Rynek Główny, Krakowowi nadano wtedy przywilej lokacyjny na prawie magdenburskim.
 6. Rok 1333 – Kazimierz Wielki zostaje koronowany na króla Polski. Dzięki niemu rozkwita handel, wznoszą się liczne budowle, będące obecnie najważniejszymi zabytkami miasta. Król zakłada również wodociągi, fortyfikuje miasta, wybrukowuje ulice.
  W XV wieku Kraków przeżywa rozwój kulturalny i naukowy – powstaje wtedy Akademia Krakowska. Wit Stwosz tworzy ołtarz w kościele Mariackim
 7. Największy rozwój Krakowa przypada na XVI wiek. Rozwija się architektura – dzięki przybyłym do miasta włoskim architektom zamek królewski na Wawelu staje się jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Polsce, a kaplica Zygmuntowska – najpiękniejszym mauzoleum w kraju. W roku 1520 pierwszy raz rozbrzmiewa dzwon Zygmunta.
 8. 10 kwietnia 1525 roku, na Rynku Krakowskim odbywa się hołd pruski – książę Prus Albrecht Hohenzollern składa hołd królowi polskiego, oddając mu tym samym w lenno swoje nowo powstałe państwo.
 9. Od roku 1596 znaczenie Krakowa spada, ponieważ król Zygmunt III Waza zaczyna przenosić dwór królewski do Warszawy. Rozwój miasta zostaje niestety zahamowany. Ponadto początek połowy XVII wieku przynosi dwa kataklizmy: czarną śmierć – epidemię (prawdopodobnie) czarnej ospy, która zabiera ze sobą tysiące ofiar oraz straszną powódź w lipcu 1652 roku.
 10. Trzy lata później Kraków atakują Szwedzi i niszczą wiele zabytków kultury i dzieł sztuki.
 11. Kolejne lata to czas kataklizmów wojennych i naturalnych, wyniszczających miasto. Wojna północna przypieczętowuje upadek miasta. Stacjonujące w Krakowie wojska różnego pochodzenia rujnują skarb państwa, dodatkowo przynosząc kolejną chorobę, zbierającą żniwo kilku tysięcy ofiar w latach 1707-1710.
 12. 24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko składa na krakowskim rynku przysięgę wierności Ojczyźnie i walki o jej niepodległość. Rozpoczyna się wtedy insurekcja kościuszkowska, jednak powstanie szybko upada – za rogiem czeka już III rozbiór Polski, a Kraków staje się częścią zaboru austriackiego.
 13. W 1809 Kraków zostaje przyłączony do Księstwa Warszawskiego.
 14. Rok 1815 to moment utworzenia Rzeczypospolitej Krakowskiej, dzieje się to podczas kongresu wiedeńskiego. Rzeczpospolita Krakowska znajduje się pod nadzorem zaborców, jednak posiada swój zarząd wewnętrzny.
 15. W 1846 roku po upadku powstania krakowskiego Rzeczpospolitą Krakowską przyłączają do Austrii – formalnie jako Wielkie Księstwo Krakowskie.
 16. W 1830 roku Kraków staje się pierwszym miastem w Polsce, w którym Karol Mohr, pionier gazownictwa na ziemiach polskich, demonstruje oświetlenie gazowe.
 17. Od lat 60. XIX Kraków odzyskuje dawną świetność. Uczelnie z polskim językiem wykładowym, np.: Uniwersytet Jagielloński przyciągają wielu studentów, kwitnie wtedy nauka. Pojawia się rzesza artystów, którzy rozsławiają miasto: Stanisław Wyspiański, Jan Matejko, Adam Asnyk, Tadeusz Boy-Żeleński.
 18. XIX wiek – to także czas przystąpienia do budowy Twierdzy Kraków – systemu fortów, które mają osłaniać miasto od potencjalnych ataków ze strony Rosjan.
 19. Po I wojnie światowej Kraków jest nadal ważnym ośrodkiem kulturalnym, a także politycznym Polski.
 20. 6 września 1939 roku wojska niemieckie zajmują Kraków, dzieje się to 6 dni po wybuchu II wojny światowej. Niemcy uważali, że to Kraków lepiej nadaje się na stolicę i do germanizacji, niż Warszawa, ze względu na położenie blisko dawnej granicy z Niemcami i na mniejsze rozmiary.
  Niemcy chcieli wykorzystywać Polaków jako tanią siłę roboczą i przy okazji ich germanizować,
 21. 17 stycznia 1945 – wojska Armii Czerwonej wykonują manewr okrążający i wkraczają do miasta. Dowódcą armii jest Iwan Koniew. Manewr ten ocala miasto od zniszczeń oraz zapobiega wysadzeniu budynków.
  Zniszczeniu ulega Katedra Wawelska, kiedy to w roku 1945 Wojskowe Siły Powietrzne ZSRR zrzucają na Wawel bombę, sowiecka artyleria niszczy także ok 450 budynków miasta.
 22. Po wojnie rozpoczyna się odbudowa Krakowa i jego porządkowanie. W późniejszych latach władza ludowa rozpoczyna budowę Nowej Huty – miasta robotniczego, które następnie włączono w granice Krakowa.
 23. 3 maja 1946 roku, marzec 1968, 15 maja 1977 – studenci zaczynają protestować, powstaje wtedy pierwszy w Polsce Studencki Komitet Solidarności.